english version

Zodpovědnost za svět/Sounáležitost se společností

3/ Responsibility for the world/belonging

The English text follows the Czech

3/ Zodpovědnost za svět/Sounáležitost se společností a se světem. Pochopení, že člověk přebírá zodpovědnost za existenci živé skutečnosti na zemi, je nutné, protože stávající spontánní řád vývoje lidské společnosti je zhoubný pro existenci živé skutečnosti planety, nebo alespoň krizový.

  Lidstvo si musí uvědomit zodpovědnost, kterou má, protože dnes vlastní prostředky ke zničení planety a to nejenom válečným konfliktem, ale i mírovým životem. Převzetí zodpovědnosti člověkem neznamená převzetí vlády. Člověk může odpovídat jen za ty přírodní procesy, které ovlivňuje a do kterých zasahuje nebo v minulosti změnil. Zodpovědnost neznamená převratnou aktivitu na přeměnu světa podle nějakých ideologických projektů.

  Krizový spontánní řád: Přirozené principy byly již člověkem překonány do té míry, že se svět vyvíjí spontánně k degradaci, případně záhubě, především stávající lidskou činností. Pokud bude stávající ekonomický spontánní řád existovat, vyčerpá všechny zdroje a znečistí planetu. Lidé se obklopí neúměrným množstvím materiálních prostředků, postupně degenerují pohodlným životem v civilizaci bez pohybu a vymřou na nedostatek potomstva a jeho neschopnost pracovat. Mnohé spontánní procesy jsou už dnes zhoubné. Současná modernita nabrala krizový směr, který se už řídí sám a je spontánní cestou do záhuby nebo alespoň k degradaci. Spontánnost není sama o sobě přirozeným principem, je to jen následek nikoliv podstata procesů, co je spontánní, nemusí být přirozené.

  Převzetí zodpovědnosti člověkem znamená opuštění všech fatalistických ideových teorií, které tvrdí, že vše se řídí samo, že do spontánních procesů se nemá zasahovat, nebo že všechno řídí nadřízená duchovní síla a my jsme jen jakýmisi pozorovateli, kteří tu jsou na zemi vlastně náhodou a snažíme se ze života urvat, co se dá.

  Člověk prostředky pro určité ovládání přírody vlastní a nelze mu je odebrat. Proto přebírá zodpovědnost za vyřazení přirozených procesů a nemůže se řídit fatalistickými idejemi. Zodpovědnost jako i jiné atributy nadčasového života jsou dány především zjednávacím pocitem sounáležitosti s tímto světem, s naší planetou, se všemi tvory. Právě proto, že současný člověk evropské civilizace necítí sounáležitost se svým národním nebo státním společenstvem, necítí potom zodpovědnost za toto společenstvo a tím ani zodpovědnost za přírodu a celý svět. Zodpovědný je jen tvor sounáležitý, cítící identitu se společenským kolektivem. Zodpovědnost je určena nadřízenými (kosmickými) zákonitostmi (viz dále).

  Spontánní přirozené procesy řídily fatální segmenty lidského života i přírody a lidská společenstva mají ve svých společenských řádech a ideových teoriích zakódováno jednání, které zodpovědnost za lidské chování neobsahuje. Dejme tomu, že dříve se odpady vylévaly do potoka a příroda si s tím poradila. Dnes jsou odpadní vody plné chemikálií, které přírodě škodí mnohdy i v malém množství. Člověk se musí buď vrátit, tedy chemické přípravky nepoužívat nebo najít způsob, aby neškodily. Taktéž dříve se rodily děti samozřejmě a bylo jich více než dost. Dnes ve vyspělých zemích se zavedla účinná antikoncepce a najednou sex už automaticky děti neplodí. Chybí nějaké pravidlo řádu, které by nějak zajistilo alespoň reprodukční množství dětí. Dříve lidé museli manuálně pracovat a tím udržovat i generačně svoji tělesnou zdatnost. Dnes žijí životem bez pohybu a námahy, a pokud se to nezmění, fyzicky degenerují.

  Zodpovědnost za lidskou činnost nás nutí především k pokoře rozumu a zavádění (i zpětně) přirozených principů a kritický postoj k lidským konstrukcím nahrazujícím přirozené principy.

3/ Responsibility for the world/belonging. It is necessary to understand that people take over the responsibility for the existence of other living creatures on the planet because the current spontaneous order of the planet’s evolution destroys or at least harms living things.

 The humankind needs to realize the responsibility it has because today it owns the means for the destruction of the planet not only by wars, but by peaceful life too. Taking over the responsibility does not mean taking over the government. People can be responsible only for the natural processes that they can influence or that they changed in the past. Responsibility does not mean a revolutionary activity to change the world according to ideological projects.

 Crisis spontaneous order: People have overcome natural principles to such an extent that the world develops spontaneously towards degeneration or destruction, especially because of current human activities. If the current economical spontaneous order would exist, it would use up all the resources and pollute the planet. People will be surrounded by an enormous amount of material means, they will gradually degenerate because of their convenient lifestyle without exercise and they will die out because of having not enough offspring and not being able to work. Many spontaneous processes are destructive even today. The current modernity has taken a turn towards crisis, it is directed only by itself and it is a spontaneous way towards destruction or at least degradation. Spontaneity is not itself a natural principle, it is just a consequence, not the essence of the processes. What is spontaneous does not necessarily have to be natural.

 Taking over the responsibility by people means leaving all fatalistic ideological theories that claim that everything is controlled by itself, that they should not interfere with spontaneous processes or that everything is controlled by a superior spiritual force and we are only the watchers who happened to be on Earth, trying to get the most out of our life.

 People own the means for controlling a part of the nature and nothing can take them away from them. Therefore they take over the responsibility for eliminating the natural processes and cannot rely on fatalistic ideas. Responsibility as well as other attributes of timeless life is given especially by introductory feeling of belonging to this world, to this planet, to all other creatures. Precisely because contemporary man of European civilization do not feel belonging with their national or State society, then do not feel responsible for this community and thus no responsibility for nature and the world. Responsibility is given by superior (cosmic) laws (see further).

 The worst thing is that earlier spontaneous natural processes controlled fatal segments of human life and the nature and human communities in their social orders and ideological theories have encoded types of behaviour, which does not contain responsibility for people’s acts. Let us say that in the past, garbage was put into rivers and the nature handled it itself. Today the wastewaters are full of chemicals that are poisonous even in a small amount. People have to either go back and not use these chemicals or find a way for them to be harmless. Also in the past there were more children being born. Today advanced countries introduced efficient contraceptive methods and suddenly, sex does not create children automatically. There is no rule of an order, which would ensure at least a reproductive amount of children. In the past people had to work manually and therefore maintain their physical fitness. Today they live a life without exercise and exertion and if this would not change, they would degenerate physically.

 Responsibility for human activities forces us to humbleness of reason and introducing (retrospectively too) natural principles and critical approach towards human constructions substituting natural principles.

1 Comment

  1. Nike Air Force 1 Femme Červen 28, 2014

    I was curious if you ever considered changing the structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?
    Nike Air Force 1 Femme
    [url=http://www.stratmarkcorp.com/nike-air-force-femme-France-29.html]Nike Air Force 1 Femme[/url]

    reply

Leave a Comment