english version

Respektování nadřízených (kosmických) principů

5/ Respecting the superior (cosmic) laws

The English text follows the Czech

5/ Respektování nadřízených (kosmických) zákonitostí a jejich poznávání jako omezujících a řídících norem v zájmu zachování existence celé živé skutečnosti planety.

  Přirozený řád má svoji složku výkonnou, to jsou již zmíněné přirozené mechanismy, a složku zákonnou, to jsou přirozené zákonitosti. Část zákonné složky je fatální (kosmická), jsou to neměnná pravidla usměrňující chování pro přežití živočišného druhu a celé živé skutečnosti planety. Tyto zákony nelze v rukou člověka změnit, a pokud je nebude dodržovat, zanikne. Jsou to obvykle zcela jasné a všem známé věci: Když nebudou děti, vymřeme. Když zaplavíme přírodu jedy, zničíme ji i sebe. Když nebudeme manuálně pracovat, budeme fyzicky degenerovat.

  Jsou i skrytější věci: Když nebude fungovat zákon přirozeného výběru, nebudou se reprodukovat přednostně zdraví a pracovití lidé, ale ti, kteří nikdy nepracovali a pracovat neumí nebo mají generačně přenosné choroby, lidstvo bude degenerovat a i nejvyspělejší zdravotnictví tomu nezachrání, nemluvě o tom, že společnost ekonomicky nutně zkolabuje (to už se děje).

  Zde je důležité si uvědomit především, že neplatí lidská přání, ale skutečnost, že neplatí vcelku sebekrásnější idea, že neplatí bezvýhradně jakékoliv modernitní nebo staré teorie, že zaříkávat se a vyhrožovat politickou korektností je zbytečné a směšné. Součástí stávající „pýchy rozumu“ je nevidět, zamlouvat, nepřipouštět si kosmická kritéria, domnívat se, že lidský rozum „něco vymyslí“. Jenže tato kosmická kritéria jsou nám nadřízena, aniž bychom byli schopni něco na tom změnit, ve svých působeních jsou neúprosná.

  Kosmická kritéria nám jasně říkají, že neexistuje ráj na zemi. To neznamená, že by člověk musel trpět a prožít strastiplný život, ale je nutné, aby pracoval s nažil se. Pokud by měl vše bez práce a snahy, není čeho dosahovat, život ztratí smysl včetně reprodukce. Vůli nelze nahradit libovůlí, práci pro obživu nelze nahradit, snahu uspět nelze nahradit hrou v mateřské školce.

    Víme, že k zániku vede i určitá souhra přirozených principů, případně jejich nedostatečná návaznost nebo ztráta některého principu. Důležité je obzvláště nová pravidla společenského řádu, zvláště ta, která nahrazují již nefunkční přirozené principy nebo zastaralá pravidla, ověřovat na kosmická kritéria.

  Příkladem je situace po zavedení účinné antikoncepce, která spolu s celým paradigmatem modernity vede k odkládání založení rodiny a minimalizaci počtu dětí. Je tedy nutno zavést taková pravidla řádu (změnu paradigmatu), aby nedocházelo k propadu natality hluboko pod reprodukční mez a aby rodiče byli přiměřeně mladí a zdraví. Je tedy nutno tvořit nová pravidla odpovídající kosmickým kritériím, zvláště po ztrátě starých pravidel nebo po ztrátě přirozeného principu (tomu říkám transposice).

  Zodpovědnost za celou živou skutečnost planety (viz bod 3) a snaha o zachování (viz bod 4) spočívá v první řadě ve vnímání a respektování kosmických kritérií. Odmítání kosmických kritérií je obvykle vedeno nějakou ideologickou fixací myšlení. Třeba nutnost přirozeného výběru pracovitých a schopných lidí jako přednostních rodičů příštích generací naráží na mnoho zažitých schémat rovnostářského charakteru. Ekologické ideologie mnohdy staví proti sobě existenci člověka (chtějí, aby vymíral) a přírody, ale neuvědomují si, že tím nastavují situaci sociálního kolapsu svých příznivců a expanzi těch, kteří je neposlechnou, ekologicky se nechovají a chovat nebudou.

5/ Respecting the superior (cosmic) laws and getting to know them as limiting and controlling norms in order to maintain existence of the whole living reality of the planet is important.

 Natural order has its executive part; these are the natural mechanisms, and its legislative part – natural laws. A part of the legislative part is fatal (cosmic); these are unchanging rules restricting the behaviour necessary for the survival of an organism and the whole living reality of the planet. People cannot change these laws and if they do not obey them, they will die out. These are usually very clear and obvious things: If we do not drink, we will die. If we pollute the nature, we will destroy the planet. If we will not work manually, we will degenerate physically.

 However there are hidden things: If the law of natural selection does not work, there will not be primarily healthy and hardworking people, but those, who never worked and who are not able to work or have generationally transmitted diseases. People will degenerate and even the most advanced healthcare system will not save them. Moreover, the society will collapse economically (which is already happening).

 Here it is important to realize that human wishes do not work unlike the reality, that any beautiful idea does not work, that any modernist or old theories do not work completely, that promising and blackmailing via political correctness is unnecessary and humiliating. Part of the current “pride of reason” is the tendency to not see, talk about and accept the cosmic criteria, to think that human reason will “come up with something”. But these cosmic criteria are superior to us without us being able to change anything about it. These criteria are relentless.

 Cosmic criteria tell us clearly that there is no paradise on Earth. This does not mean that people have to suffer and have a painful life but it is necessary that they make effort and work hard. If people would be able to gain everything without work and effort, there would be nothing to aim for and life would lose its meaning including reproduction. Will cannot be substituted by arbitrariness, work for a living cannot be substituted either. Effort cannot be substituted by kindergarten games.

 We know that a certain coincidence of natural principles or the lack of their coherence or the loss of any of these principles also leads to destruction. Especially the new rules of the social order, namely those that substitute non-functioning principles or out-dated rules, have to be verified to be cosmic criteria.

 An example of this is the situation after introducing efficient methods of contraception, which together with the whole paradigm of the modernity leads to postponing family and minimizing the number of children. Therefore it is necessary to introduce new rules of the order (changes of paradigms) in order to prevent the decrease of birth rate deep under the reproduction borderline and in order to ensure that the parents of children are suitably young and healthy. It is therefore necessary to create new rules corresponding to the cosmic criteria, especially after losing the old rules or after losing the natural principle (this phenomenon I call transposition).

 Responsibility for the whole living reality of the planet (see point 3) and the effort for conservation (see point 4) are based especially on the perception and respecting of the cosmic criteria. Refusing the cosmic criteria is usually caused by an ideological fixation of the mind. For example the necessity for natural selection of hard-working and competent people as parents of the children of the next generations faces many old schemes of egalitarian character. Ecological ideologies often put against each other the existence of people (they want people to extinct) and the nature, but they do not realize that by this they enable the situation of social collapse of their advocates and expansion of those, who will not listen to them. They are not acting ecologically and they will never do.

Leave a Comment