english version

Přirozenost

2/ Naturalness

The English text follows the Czech

2/ Přirozenost 

Když se člověk se povýšil nad svoji přirozenost, vydal svoji budoucnost vrtochům svého nedokonalého rozumu. Proto musí nastoupit rozumem řízená podpora přirozeného řádu v přírodě i lidské společnosti. Upřednostňování přirozených zákonitostí a vitálních lidských vlastností. Návrat funkčních tradičních pravidel. Podpora přirozených vitálních vlastností člověka.

  Odloučením od lidské přirozenosti se dostává člověk do záhuby. Povýšením člověka na „odloučeného tvora“ vzniká nechuť rodit děti, vychovávat je, pracovat a snažit se, žít v přirozeném prostředí, bránit svoji rodinu i společenstvo. Nemůže existovat společnost, kde systém drastických antikoncepcí, potratů a umělých oplodnění řeší manipulace s plodností, kde není přírodní výběr schopnějších a zdravějších.

  Přirozený řád obsahuje přirozené principy. To jsou jakési „stavební kameny“ světa. Jsou to fyzikální a chemické zákony, biologické zákony a zákonitosti lidské společnosti vycházející z podstatných vlastností člověka (vlastnosti, které jsou obsaženy v lidské podstatě a jsou vlastní všem lidem). Takovým přirozeným principem je třeba tržní soutěž, která je derivátem zákona přirozeného výběru. Přirozeným principem jsou také: lidská sounáležitost vytvářející kolektivy, snaha uspět, obživit se, založit rodinu, snaha dětí se pohybovat a hrát si apod. Přirozené principy fungují nezávisle na lidském rozumu, ale je většinou v možnostech člověka je ze svého života odstranit a případně nahradit lidským konstruktem. Přirozený princip se vyznačuje „tvrdostí“, je to stavební kámen, který je možno použít nebo odstranit, ale je jen omezeně možno jej vnitřně měnit, má svoji vnitřní racionalitu.

  Přirozeným principem je také tradiční společenský řád, ve kterém jsou zahrnuta pravidla života, která se mnohdy těžko vysvětlují, nicméně víme, že provedla národ dějinami, aniž zanikl. To jsou třeba pravidla pro vznik rodin, odsudky rozvodů, snaha o mravnost, kodifikace sounáležitosti, spravedlivé jednání, rovnováha práce a odměny apod.

  Úcta k přirozenému řádu je i zachování přirozenosti, popírání konstruktivismu, ochrana přirozeného života a konečně snaha o návrat přirozenosti. K tomu patří především návrat přirozeného principu lidské sounáležitosti. Přirozenými principy zakódovanými v lidské podstatě a existující v tradičním řádu je taktéž pravda a spravedlnost, které jsou přednější než jakékoliv ideologie. Pravda je přirozená, je to vyjádření reality světa, lež je nepřirozená, je konstrukcí lidského rozumu.

  Pokora rozumu na základě zkušeností nás však učí, že lidské konstrukty jsou obvykle nedokonalé a nefunkční. Vyřazení tržní soutěže znamenalo hospodářský úpadek, rozvrat rodiny vede k vymírání a špatné výchově dětí, úpadek lidské sounáležitosti vede k sobectví, hádkám, rozvratu a mafiánství.

  Hledání přirozených principů a jejich přednostního využívání je příkazem nadčasového myšlení. Je to navracení přirozenosti do života a tím jeho zachovávání. Tak jako se navrátil mechanismus trhu nevyhnutelný k hospodářské prosperitě, je možno navrátit třeba i přirozený mechanismus rodiny, k čemuž částečně dopomůže i příklad „důchodu od dětí“, tedy část důchodu by se platila z daní vlastních dětí; počet dětí a jejich vzdělání se potom přímo zhodnotí výší tohoto důchodu. Přirozeným principem je též demokracie, kterou je zapotřebí zavádět do co největšího rozsahu hlavně v místních podmínkách, kde se může nejlépe uplatnit.

  Přirozené principy se mnohdy staly základem ideologií. Přirozený princip trhu se stal ideologií liberalismu ve své krajní podobě (trh vše vyřeší). Na demokracii se také spoléhalo a víme, že proces jejího vývoje není dokončen.

  Přirozené zákonitosti jsou součástí přirozeného řádu a limitují lidský život. Každý ví, že když nebudou děti, lidská společnost zanikne, když jich bude málo, budou problémy s obživou starých, když vyčerpáme přírodní zdroje, naše přežití bude ztíženo, když znečistíme přírodní prostředí, budeme zatěžovat škodlivinami zbytečně lidský organismus, který to nemusí přežít atd.

  Přirozené principy je potřebné poznávat, nerušit a přednostně používat. Přirozené zákonitosti je zapotřebí poznávat a uznat je jako nadřízené normy.

2/ Naturalness means preferring vital qualities of people and natural principles of the world to unnaturalness. This also includes conviction about the existence of a natural order and getting to know this order.

 Natural order includes natural principles. These are the “building blocks” of the world. They are physical and chemical laws, biological laws and the laws of the human society coming from the essential qualities of people (the qualities that are included in the human essence are everybody has them). Such a natural principle is for example the market competition, which is the derivative of the law of natural selection. Other natural principles are: human belonging creating collectives, the effort to succeed, the effort to start a family, the effort of children to move, play etc. Natural principles work independently on human reason, but it is usually possible for people to remove them from their life and sometimes substitute them by a human invention. Natural principle is characterized by “toughness” – it is a building block, which can be used or removed, but it can be changed only slightly because it has its own inner rationality.

 Traditional social order including all rules of life that are often hard to explain, nevertheless we know that they got the nation through the history, is also a natural principle. These rules are for example the rules for the creation of families, prejudice of divorce, effort for morality, codification of belonging, fair acting, balance of work and reward etc.

 Respecting the traditional order means respecting naturalness, denying constructivism, protecting natural life and trying to bring back the naturalness. This goes along especially with the return of the natural principle of human belonging. Natural principles encoded in human essence and existing in the traditional order include also the truth and justice, which are more important than any other ideologies.

 Humbleness of reason on the base of experience teaches us that human inventions are usually imperfect and do not work. Eliminating the market competition would mean economic decline, breaking of families leads to dying out and bad raising of children, decline of human belonging leads to selfishness, arguments, decomposition and mafia. 

 Searching for natural principles and preferring them is a command of timeless thinking. It is the return of naturalness into the life of people, which means it is conserved. As the mechanism of market necessary for economic prosperity returned, it is possible to return the natural mechanism of a family, which would be well supported with an example of  “pensions from children”, where a part of the pensions would be paid from the taxes of one’s own children – the number of children and their education would reflect on the rate of such a pension. Democracy, which should be introduced especially in local conditions where it can make a difference, is also a natural principle.

 Natural principles often became bases for ideologies. Natural principle of the market became the ideology of liberalism in its most extreme form (the market will solve everything). We relied on democracy too and we know that the process of its development is not complete yet.

 Natural laws are a part of the natural order, limiting human life. Everyone knows that if there are no children, human society will vanish and if there are not enough children, there will be problems with the life of the older people. If we use up all the resources, our survival will be difficult, if we pollute the environment, we will harm human organisms with potentially fatal pollution etc.

 We need to learn about the natural principles and use them, not destroy them. Natural laws have to be studied and recognized as superior norms.

6 Comments

 1. Pauline Duben 11, 2014

  I discovered your page and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. There is a company that you can get traffic from and they let you try their service for free. I managed to get over 300 targeted visitors to day to my website. Check it out here: http://regisztralj.be/tj

  reply
 2. lunettes de soleil dior homme Červen 28, 2014

  Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I love the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome blog!
  lunettes de soleil dior homme http://www.lunettedemarque.com/lunettes-de-soleil-dior-france-8.html

  reply
 3. quest bars Červenec 24, 2014

  Hiya, merely became mindful of the web site via Search engines, determined it is genuinely educational. I’m usually mindful pertaining to the town. I am going to appreciate after you commence that in future. Numerous other individuals may be taken advantage of the composing. Regards!

  reply
  • Vlastimil Podracký Červenec 24, 2014

   Ahoj , jen se stal vědom webových stránek pomocí vyhledávačů , rozhodli, že je skutečně poučné. Obvykle jsem si vědom týkající se města . Budu vážit po zahájení , které v budoucnu . Mnoho dalších osob mohou být výhodou skládání . S pozdravem !
   Moje kniha Timeless Humanism je i v angličtině. Více na http://www.mbelza.sweb.cz

   My book Timeless Humanism is in English. More on http://www.mbelza.sweb.cz
   I will be pleased to disposal for your business.
   Regards! Podracký

   reply
 4. Funny Videos Leden 11, 2015

  I amm genuineely grateful to the owner of this website who has shared this great article
  at at this time.

  reply

Leave a Comment