english version

Pokora rozumu - nová fáze kritického racionalismu

1/ Humbleness of reason. A new phase of critical rationalism

The English text follows the Czech

1/ Pokora rozumu. Nová fáze kritického racionalismu, ve které „rozum dostává rozum“, kritizuje sám sebe, začíná uvažovat sám o sobě a přichází k poznání své omezenosti. Pokora rozumu se dosahuje vnitřním přirozeně konzervativním pocitem sounáležitosti s lidským rodem jako takovým, nikoliv jen s výdobytky rozumu. Rozum uznává, že existují věci, které jej přesahují a některé vždy přesahovat budou. Tyto věci jsou rozumem poznatelné jako vymezená jsoucna. Pokora rozumu je nutná k pochopení ostatních bodů nadčasového myšlení.

  V současné době převládá „pýcha rozumu“. To je přesvědčení, že člověk všechno vymyslí a dokáže svým rozumem vyřešit. Při tom vidíme, že člověk vyvolal krvavé konflikty, vymyslel mnoho prostředků, které ničí přírodu i jeho samotného. Vyčerpává moře, ničí tropické pralesy a znečišťuje prostředí. Ničí sebe sama ve vyspělé civilizaci životem bez pohybu, vyspělé národy vymírají a začínají mít nedostatek prostředků na sociální potřeby. Nemá sebereflexi, kterou by si nastavil nějaké ohlédnutí, nějakou pokoru, uvědomění, že nemůže svým rozumem vše postihnout, že jsou určité meze a že musí dělat věci s předběžnou opatrností.  Pýcha rozumu vznikla z odloučení člověka od přírody, vymknutím se přirozeným principům, povýšení člověka na boha, čímž vznikl i nekritický vztah k lidskému rozumu a jeho výdobytkům.
Není čím nahradit rozum, ale rozum už konečně musí mít rozum, kritický postoj sám k sobě. Tímto postupem uzná, že nelze vše řešit rozumem. Že jsou přirozené principy, které jsou účinnější, jistější, dokonalejší, ale hlavně bezpečnější než lidský rozum. Že přirozenost je lepší než konstruktivistické projekty lidského rozumu, že jsou nadřízené principy, které nelze překonat.

  Pokora rozumu je nutná především proto, že člověk přírodu a celou planetu do značné míry ovládá a jeho rozhodnutí jsou podstatná. Nesouhlasím s tím, že by člověk snad byl nějakým rovnoprávným partnerem zvířat a jiných živých objektů, nemůže být rovnoprávným partnerem, kdo o druhých rozhoduje. Může být jen hospodářem.

 

1/ Humbleness of reason. A new phase of critical rationalism, in which “reason becomes reasonable”, it criticizes itself, starts to contemplate itself and comes to the knowledge of its limitations. Humbleness of reason is reached internally naturally with a conservative feeling of belonging to the mankind, not only to the inventions of reason. Reason admits that there are things above it and there will always be such things. These things are recognizable by reason as limited beings. Humbleness of reason is necessary to understand other parts of timeless thinking.

 

 Currently, a certain “pride of reason” prevails. It is a conviction that people will invent everything and solve everything with reason. We can see that people caused conflicts, invented many means of destruction of the nature and themselves. They drain the seas, destroy the tropical jungles and pollute the environment. They destroy themselves in advanced civilizations without exercise, advanced nations are dying out and starting to have insufficient amount of means for social needs. They do not have self-reflection, which would provide some kind of flashbacks, a humility, the knowledge that they are not able to grasp everything with reason, that there are limits and they have to be precautious. Pride of reason was created from the disjunction of people from the nature, digression from natural principles and elevating people to Gods, which caused non-critical relationship to human reason and its inventions. There is nothing to substitute reason, but reason has to become reasonable at last and find a critical approach towards itself. By this it will find out that not everything can be solved with reason. There are natural principles that are more powerful, more secure, perfect but especially safer than human reason. They will learn that naturalness is better than constructivist projects of human reason, that there are superior principles that cannot be overcome.

 

 Humbleness of reason is necessary especially because people control the nature and the planet to an extent and their decisions are important. I do not agree that people should make equal partners to animals and other living creatures; they cannot be equal partners because they decide about the fate of the others. People can only be the managers.

 

1 Comment

 1. ヴィトン Únor 21, 2014

  I intended to send you one little word in
  order to give many thanks yet again relating to the pretty opinions you have provided on this page.
  It’s remarkably open-handed with people like you to present without restraint
  all that most people would’ve offered as an electronic book in making some dough on their own, and in particular seeing
  that you might well have tried it in the event you desired.
  These suggestions also worked to become a
  great way to comprehend other individuals have a similar dreams just as my personal own to figure out many more in regard to this problem.
  I am sure there are several more pleasurable moments ahead for individuals that
  examine your blog. http://ln-s.net/B3Tj,

  reply

Leave a Comment